SOHBET'E BAĞLAN

Yeni Arkadaşlıklar İçin
harikaradyo.com

Türkiye'nin en farklı
sohbet odaları ile
yeni arkadaşlıklara.

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI

1299-1300
Osmanlı tarihinin başlaması

1299

ilk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey`e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302

Osman Gazi`nin Koyunhisarı Zaferi

1302

ııı. Alaeddin Keykubad`ın ölümü

1312

Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled`in ölümü

1317

Gülşehri`nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku`t-tayr`ı Ferideddin el-Attar`ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

1320

Türk edebiyatında isimlendirilen ilk divana sahip Yunus Emre`nin ölümü

1324

Orhan Gazi`nin tahta geçişi

1326

Bursa`nın fethi

1330

Aşık Paşa`nın Garib-name`yi telif tarihsel

1331

iznik`in fethi

1331

ilk Osmanlı medresesinin iznik`te Orhan Gazi sebebi ile kurulması

1334

Karesi Beyliği`nin ilhakı

1337

Kocaeli bölgesinin alınışı

1346

Orhan Gazi`nin Kantakuzenos`un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352

Bizans`a yardım için Süleyman Paşa`nın Rumeli`ye geçişi ve çimpi Kalesinin üs şekilde alınışı

1350

Davud B. Mahmud el-Kayseri`nin ölümü

1352

Osmanlılar`ın Cenevizliler`e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354

Gelibolu`nun fethi

1361

ilk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362

Orhan Gazi`nin vefatı ve ı. Murat`ın tahta çıkışı

1362

Kadıaskerliğin teşkili

1363

Pençik Kanununun çıkışı

1366

Gelibolu`nun elden çıkışı

1371

çirmen Zaferi

1376

Bulgar Krallığı`nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377

Gelibolu`nun Osmanlılar`a iadesi

1385-1386

Niş ve Sofya`nın alınışı

1388

Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389

ı. Kosova Zaferi

1389

ı. Murat`ın şehadeti, Yıldırım Bayezid`in tahta cülusu

1390

Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390

Karaman Seferi, Konya`nın muhasarası

1390

Gelibolu tersanesi`nin inşası

1391

istanbul`un ilk muhasarası

1393

Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası

1396

Niğbolu Zaferi

1397-1398

Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398

Kadı Burhaneddin`in ölümü.

1398

Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400

ilk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin`in Kitabu`l Edvar`ı)

1400

Bursa`da ı. Bayezid vasıtası ile yüce Cami`nin yaptırılması; ilk Osmanlı Darü`ş-şifa`sının Yıldırım Bayezid sebebi ile inşa edilmesi

1402

Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid`in esareti

1402-1413

Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409

Süleyman çelebi sebebi ile Türk Edebiyatı`nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü`n-Necat adlı eserin yazılışı; ilk besteli dini eser (Süleyman çelebi`nin Mevlid`i)

1411

çelebi Mehmed`in tahta çıkışı

1413

ı. Mehmed`in bir duruma hakim olup devleti tekrar kuruşu

1413

(Celaleddin Hızır) Hacı Paşa`nın ölümü

1416

Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, şeyh Bedreddin isyanı

1416

Macar Seferi

1417

Avlonya`nın fethi

1418

Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi`nin Makasıdu`l-elhan`ında)

1418-1420

Samsun bölgesinin zaptı

1419-1424

Bursa`da Hacı ivaz`a ı. Mehmed tarafından Yeşil Külliye`nin yaptırılması

1421

çelebi Mehmed`in ölümü ve ıı. Murad`ın cülusu

1421-1451

ilk resmi musiki etrafı (ıı. Murad Sarayı)

1422

Mustafa çelebi`nin (Düzme) bertarafı

1425

Molla Fenarı`nın ilk şeyhülislam olarak tayini

1425-1426

izmir Beyi Cüneyd`in idamı

1425-1426

Teke Beyliği`nin intikali

1427-1428

Germiyan Beyliği`nin intikali

1429

Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi`den sonra Anadolu Türk edebiyatı konusunda ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

1429

şeyh Hamdullah`ın Amasya`da doğuşu

1430

ilk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah`ın Edvar`ı ve Bedr-ı Dilşad`ın Muradname`sindeki musiki bölümü)

1430

Selanik`in fethi

1430-1431

şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari`nin ölümü

1431-1432

Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi`nin ölümü

1432

Fatih Sultan Mehmed`in doğumu

1434

Edirne`de ıı. Murad sebebi ile Muradiye Camii`nin yaptırılması

1436

Muiniddin B. Mustafa nedeni ile ıı. Murad`ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437

ömer bin Mezid yönünden ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439

Semendire`nin alınışı

1440

Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu şükrullah)

1440

Başarısız Belgrad kuşatması

1444

Segedin Sulhü

1444

ıı. Murat`ın tahttan çekilişi, ıı. Mehmed`in cülusu ve Varna zaferi

1445

ıı. Mehmed`in tahttan çekilişi ve ıı. Murad`ın ikinci defa cülusu

1447

Edirne`de ıı. Murad yönünden 3 şerefeli Camii`nin yaptırılması

1448

ıı. Kosova Zaferi

1451

ıı. Murad`ın ölümü ve ıı. Mehmed`in ikinci kez cülusu

1451-1512

Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve ıı. Bayezid devri

1453

istanbul`un fethi

1453

Ayasofya`nın camiye çevrilmesi

1454

ilk Devlet Musiki Okulu (Enderun`un müzik bölümü)

1458-1460

Mora`nın ele geçirilişi

1461

Trabzon Rum imparatorluğu`nun sonu

1461

Candaroğulları`nın ilhakı

1463

Osmanlı-Venedik Savaşı`nın başlaması

1463-1470

istanbul`da Fatih Külliyesi`nin inşaası

1466

ıı. Mehmed`in Arnavut seferi

1468

Karamanoğulları`nın sonu

1468

ıı. Mehmed sebebi ile istanbul`da Topkapı Sarayı`nın tesisi

1469

Ahmed Karahisarı`nın Afyonkarahisar`da doğuşu

1470

Eğriboz`un alınışı

1471

Fatih Külliyesinin açılışı

1472

Topkapı Sarayının inşası

1473

Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

1474

Ali Kuşçu`nun ölümü

1475

Kırım`ın Osmanlı tabiiyetine girişi

1476

Boğdan seferi ve zaferi

1478

Fatih nedeni ile ilk altın paranın darbettirilmesi

1478

şerafeddin Sabuncuoğlu`nun ölümü

1479

Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih`in Venedikliler`e Trabzon ve Kefe`de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480

Otranto`ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480

Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481

ıı. Mehmed`in vefatı ve ıı. Bayezid`in tahta çıkışı

1481

100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1481

şeyh Hamdullah`ın istanbul`a gelişi

1482

Cem Sultan`ın mağlubiyeti, Rodos`a ilticası

1483

Morova Seferi ve Hersek`in ilhakı

1484

Boğdan Seferi

1484

Kili ve Akkirman`ın fethi

1484-1488

Edirne`de Hayreddin`in ıı. Bayezid`in Külliyesi`ni inşası

1485

Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1485

şeyh Hamdullah`ın aklam-ı sitte`de kendi üslubunu buluşu

1486

Musiki ile tedavi oluşturan ilk devlet hastanesi (Edirne, ıı. Bayezid Külliyesi şifahanesi)

1488

Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi`nin ölümü

1488

Sultan ıı. Bayezid tarafından Edirne`de Bayezid Darü`ş-şifası`nın yapımı

1489

Memlüklere karşı toprak kaybı

1491

Osmanlı-Memlük Barışı

1492

Macar Seferi

1492

ispanya`dan çıkarılan Yahudiler`in de Osmanlı Devleti`nin himayesine girmesi

1494

Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı şekilde teşkili

1494

çin bulutu motifinin tezhib`de ilk kullanılışı

1495

Macarlarla mütareke, Cem Sultan`ın ölümü, şehzade Süleyman`ın doğumu

1497

ilk Rus elçisinin istanbul`a gelişi

1498

Lehistan Seferleri

1499

Venedik Harbi

1499

inebahtı`nın alınışı

1499

Preveze baskını

15??

ilk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

1500

Modon, Navarin ve Koron`un alınışı

1500-1505

istanbul`da Yakub şah B. Sultan şah`ın ıı. Bayezid`in Külliyesi`ni inşası

1502

Venedikle sulh

1503

Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi`nin ölümü

1505

Bayezid Külliyesi`nin açılışı

1509

istanbul`da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511

şahkulu Baba Tekeli isyanı, şehzade Selim Hareketi

1512

ıı. Bayezid`in tahttan çekilişi, ı. Selim`in cülusu

1512

Anadolu Türk edebiyatında ilk şehrengiz örneğini yazan Mesihi`nin ölümü; Selim döneminden ı. Ahmed zamanına kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514

çaldıran Zaferi, Tebriz`e giriş

1514

şahkulu`nun Yavuz Sultan Selim`in Tebriz`i işgaliyle Amasya`ya sürgün gönderilişi

1514

çaldıran Zaferi, Tebriz`e giriş

1516

Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

1517

Ridaniye Zaferi ve Kahire`ye giriş

1517

Haremeyn`in himaye altına alınması

1517

Haliç`te tersane yapımının tamamlanması

1517

Piri Reis`in Mısır`da Sultan Selim`e ilk dünya haritasını sunması

1519

Celali isyanı

1519

Cezayir`in iltihakı

1520

ı. Selim`in vefatı, ı. Süleyman`ın cülusu

1520

şeyh Hamdullah`ın istanbul`da vefatı; şahkulu`nun istabul`a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat şeyh Hamdullah`ın vefatı

1520-1550

şahkulu`nun nakkaşhanede etkinlik göstermesi

1521

Belgrad`ın fethi

1521

Piri Reis`in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522

Kanuni Sultan Süleyman`ın validesi, Yavuz Sultan Selim`in eşi Ayşe Hafsa Sultan yönünden Manisa`da bimaristan inşa edilmesi

1522

Rodos adasının ilhakı

1524

Mısır`da Hain Ahmed Paşa isyanı

1524

Ahi çelebi, Ahmed (Mehmed) çelebi B. Kemal el-Tebrizi`nin ölümü

1525

Yeniçeri isyanı

1525

ilk Fransız elçisi istanbul`da

1525

şeyhülislam Zembili Ali Efendi`nin ölümü

1525

Mirim çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade`nin ölümü

1526

Mohaç Zaferi

1526

Ahmed Karahisari`nin istanbul`da vefatı

1527

Bosna`nın fethi`nin tamamlanması

1528

Piri Reis`in Kanuni Sultan Süleyman`a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1528

Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi`nin ölümü

1529

Viyana kuşatması, Budin`in istirdadı, Barbaros`un Marsilya`ya çıkması

1530-1540

Divan-ı Selimi`nin yazılması

1530-1560

Nasuh`un tarihçi, hattat ve ressam şekilde faaliyet göstermesi

1530-1588

Sinan`ın imparatorluğun kafa mimarı şekilde etkinlik göstermesi

1532

Alaman Seferi

1533-1534

Barbaros`un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini

1534

ırakeyn seferinin açılışı, Tebriz`e ikinci defa giriş ve Bağdat`ın alınışı

1534

şeyhülislam ibn-i Kemal`in ölümü

1536

Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536

Veziriazam ibrahim Paşa`nın idamı

1537

Körsof – Avlonya seferi

1538

Preveze Zaferi

1538

Hadım Süleyman Paşa`nın Hint Seferi

1540

Venedik ahidnamesindeki Karadeniz`de ticaret imtiyazının kaldırılması

1540-1560

Kara Memi`nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1541

Budin`in kati şekilde ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543

Estergon`un ve istolni Belgrad`ın fethi

1543

batı musikisiyle ilk resmi münasebet (ı. François`nın Kanuni`ye gönderdiği saray orkestrası)

1547

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547

Avusturyalılar`a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547

San`a`nın fethi

1548

ikinci iran seferi

1550

Süleymaniye Külliyesi`nin inşaası

1551

Trablusgarb`ın fethi

1552

Piri Reis`in Portekizlilere karşı seferi

1553

Piri Reis`in ölümü

1553-1554

Turgud Reis`in Akdeniz seferi

1553-1554

Nahcıvan Seferi

1555

ilk Osmanlı-iran antlaşması : Amasya Müsalahası

1556

şankulu`nun vefatı; Kara Memi`nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari`nin vefatı

1557

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas`ın fethi

1557

Süleymaniye külliyesinin açılışı

1558

şakayık-ı Nu`maniye telifi

1558

Arifi`nin Süleyman-mektup`sinin tamamlanması

1559

şehzade Bayezid ile Selim`in Konya Savaşı ve Bayezid`in yenilerek iran`a sığınması

1560

Cerbe`nin alınışı

1560-1600

Osman`ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1561

Taşköprüzade`nin ölümü

1562

Osmanlı-Habsburg Sulhü

1563

Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi`nin ölümü

1565

Başarısız Malta kuşatması

1565

100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566

Kanuni Sultan Süleyman`ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, ıı. Selim`in cülusu

1567

Yemen isyanı

1568

Davud el-Antaki`nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

1569

Astarhan seferi

1569

Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1569-1595

Lokman`ın şehnameci olarak görev görmesi

1571

Kıbrıs fethinin ikmali

1571

inebahtı hezimeti

1571

Mustafa B. Ali el-Muvakkit`in ölümü; Takiyyüddin`in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

1574

Buğday Zaferi

1574

Tunus`un fethi

1574

Selimiye`nin açılışı

1574

ıı. Selim`in vefatı ve ııı. Murad`ın cülusu

1575

Münşeat`üs-Selatın`in ııı. Murad`a takdimi

1575

Edirne`de Sinan eliyle ıı. Selim için Selimiye Camii`nin inşası

1577

Takiyüddin`in gözlemlerine 1577`de de azda olsa tamamlanan Daru`r-Rasadü`l-Cedid`de (istanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578

Osmanlı-iran Savaşı`nın başlaması

1578

Fas`ta el-Kasrü`l-kebir Zaferi

1578

Kafkaslarda hareket

1580

ilk ingiliz ahidnamesinin verilişi

22 Ocak 1580

istanbul Rasadhanesi`nin yıktırılması

18 Kasım 1583

Cizvitlerin Galata`daki Saint Benoit Kilisesi`ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

1583

Meşale Zaferi

1584-1588

Lokman`ın iki ciltlik Hüner-mektup`sinin tamamlanması

1585

Tebriz`in alınışı

1585

Takiyüddin el-Rasıd`ın ölümü

1586

ilk Sikke tashihi

1587

Gürcistan harekatı

1588

Gence seferi

1588

Resm-i tashih-i sikke konulması

1588-1606

Bosnalı Mehmed`in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı şekilde vazife görmesi

1589

ikinci sikke tashihi

1590

Osmanlı-iran Antlaşması

1590

Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla %1 oranında ek yapılması

1593

Osmanlı-Habsburg Savaşları

1595

Estergon`un düşüşü

1595

ııı.Murad`ın vefatı, ııı. Mehmed`in cülusu

1596

Eğri Kalesi`nin alınışı ve Haçova Zaferi

1598-1663

Davud ve Mehmed Ağalar vasıtası ile istanbul`da valide sultanlar için Yeni Camii`nin inşası

1599

Osmanlı sarayında ilk batı müziği aleti (Elizabeth ı.`in ıV. Mehmed`e gönderdiği org); Davud el-Antaki`nin ölümü

1600

Sikke tashihi

1601

Kanije Zaferi

1601

ingiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %üç`e indirileceğinin ahidnameye derci

1603

Osmanı-iran Savaşı`nın başlaması

1603

ııı. Mehmed`in vefatı, ı. Ahmed`in cülusu

1603-1703

ı. Ahmed döneminden ııı. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607

Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu`nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

1609-1610

Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu`da

1612

Osmanlı-iran Antlaşması

1612

Hollandalılara ahidname verilmesi

1613

ömer B. Ahmed el-metre`ı el-çulli`nin ölümü

1614

Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi`nin ölümü

1615

iran Savaşı`nın yeniden başlaması

1615

Revan Seferi

1617

ı. Mustafa`nın cülusu

1617

istanbul`da Mehmed Ağa vasıtası ile Sultan Ahmed Camii`nin inşası

1618

ı. Mustafa`nın hal`ı ve ıı. Osman`ın cülusu

1618

Sikke tashihi

1621

ıı. Osman`ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622

ıı. Osman`ın katli ve ı. Mustafa`nın tekrardan tahta çıkışı

1623

ı. Mustafa`nın tahttan indirilip ıV. Murad`ın cülusu

1624

Sikke tashihi

1629

Cizvitler tarafından, 1629`da istanbul`da “Saint Georges” Fransız okulu ile gene “St. Louis dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması

1634

ilk şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635

ıV. Murad`ın Revan seferine çıkışı

1638

Bağdat Seferi ve Bağdat`ın alınışı

1638

Hekimbaşı emir çelebi`nin ölümü

1639

Osmanlı-iran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

1640

ıV. Murad`ın ölümü, ibrahim`in tahta çıkışı, sikke tashihi

1642

Hafız Osman`ın istanbul`da doğuşu

1642-1698

Hattat Hafız Osman

1645

Girit seferinin açılışı, Hanya`nın alınışı

1648

ibrahim`in hal`ı, ıV. Mehmed`in cülusu

1648

Kandiye kuşatması

1650

Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki`nin eseri)

1656

çanakkale Boğazı`nın Venedik ablukası altına alınması

1656

çınar Vak`ası

1656

Köprülüler çağının başlaması

1658

Katip çelebi`nin ölümü

1660

Varad Kalesi`nin alınışı

1663

Uyvar seferi, Uyvar`ın fethi

1664

St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1666

Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi`nin öncülerinden Naili`nin ölümü

1669

Kandiye`nin alınışı, Girit`in tam olarak Osmanlı hakimiyetine girişi

1670

Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm`ün ölümü

1672

Lehistan seferi, Kamaniçe`nin alınışı

1672

Bucaş Antlaşması

1673

Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %üç`e indirilmesi

1676

Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1678

Ukrayna`da çehrin seferi

1678

Hafız Osman`ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

1680

Mehter etkisinde ilk garp müziği eseri (N. A. Strungk`un Esther operası)

1682

Osmanlı-Rus Antlaşması

1682

Seyahatname`nin yazarı Evliya çelebi`nin ölümü

1683

ıı. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

1683

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani`nin ölümü

1685

Uyvar`ın elden çıkışı

1685

Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686

Budin`in düşüşü

1687

ıV. Mehmed`in tahttan indirilmesi, ıı. Süleyman`ın cülusu

1687

Eğri kalesinin düşüşü

1687

Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması

1688

Belgrad`ın elden çıkışı

1690

Kanije kalesinin düşüşü

1690

Belgrad`ın arka alınışı

1690

Fransızların Mısır`da ödediği gümrük resminin %üç olarak tesbiti

1691

Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski`nin ölümü

1691

ıı. Ahmed`in tahta çıkışı

1691

Salankamen bozgunu

1691

Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

1695

ıı. Ahmed`in ölümü

1695

ıı. Mustafa`nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697

Zenta bozgunu

1698

şehremini Baruthanesi yangını

1698

Hafız Osman`ın istanbul`da vefatı

1699

Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700

Ruslar`la istanbul Antlaşması`nın imzalanması

1702

iskender çelebi Bahçesi`ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702

Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah`ın ölümü

1702

istanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

1703

Edirne Vak`ası

1703

ııı. Ahmed`in tahta çıkışı

1703

“Tuğralı” altın paranın sektöre çıkarılması

1708

istanbul`da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

1709

Tersane arasında bir “lengerhane” yapımı

1711

Prut Zaferi ve Barışı

1711

Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke`nin ölümü

1713

“Zincir” altının çıkarılması

1715

Venedik`e savaş açılması ve Mora Seferi

1716

Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar`ın elden çıkışı

1716

“Fındık” altınının sektöre çıkarılması

1718

Pasarofça Antlaşması

1718

Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü

1718-1730

ilk bestekarlar antolojisi (şeyhülislam Es`isim Efendi`nin Nevşehirli ibrahim Paşa`ya sunduğu Atrabu`l Asar`ı)

1720

istanbul`da devlet sebebi ile bir ipekli imalathanesinin kurulması

1720

Batıya armağan gönderilen ilk mehter takımı (ııı. Ahmed nedeni ile Lehistan`a)

1720

ııı. Ahmed için tasvirleri Levni sebebi ile yapılan Surname-i Vehbi

1721

çelebi Mehmed Efendi`nin sefaret vazifesiyle Fransa`ya gidişi

1723

iran seferinin üç cepheli şekilde açılışı

1724-1725

Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence`nin alınışı

1726

ibrahim Müteferikka nedeni ile ilk Türk matbaasının kuruluşu

1727-1839

Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

1729

“Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729

Cevheri`nin lügat-ı Sıhah`ının Vankulu sebebi ile yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730

Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman`ın ölümü

1730

Patrona Halil isyanı, ııı. Ahmed`in hal`i, ı. Mahmud`un cülusu

1732

Osmanlı-iran barışı

1733

iran Savaşı`nın hızlanması, nadir şah`ın başarıları

1733

Kefe Mukataası`nın istanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

1735

Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı`nın kurulması

1736

Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1736

Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi`nin ölümü

1739

Belgrad Antlaşması

1739

Rus tüccarlarına Karadeniz dış olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1742

ömer şifai`nin ölümü

1743

Osmanlı-iran Savaşı`nın yeniden hızlanması

1745

Matbaanın kurucusu ibrahim Müteferrika`nın ölümü

1746

Osmanlı-iran barışı

1747

Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa`nın ölümü

1748

Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi`ne katılması

1748-1755

istanbul`da ı. Mahmud ve ııı. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii`nin inşa ettirilmesi

1751

Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk yapıt (Charles Fonton`un Essai…`si)

1754

ı. Mahmud`un ölümü, ııı. Osman`ın cülusu

1757

ııı. Osman`ın ölümü, ııı. Mustafa`nın cülusu

1757-1758

Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar vasıtası ile yürütülmeye başlanması

1758

Mustafa Rakım`ın ünye`de doğuşu

1760 (1173)

Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah`ın ölümü

1766

Haremeyn mukataalarının darphanece yönetim olunmaya başlanması

1768

Osmanlı-Rus Savaşı`nın başlaması

1770

Rus filosunun ingilizler`in yardımıyla Akdeniz`e girmesi

1770-1776

Fransız Subayı Baron de Tatt`un istanbul`da bulunması

1771

Kırım`ın işgali

1772

Tersane yakınlarında Topçu Mektebi`nin kurulması

1773

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun`un kuruluşu

1773-1774

Darphanenin Hazine-i Amire`nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774

Avrupa tarzı ile teşkil edilmiş olan hız Topçuları Ocağı`nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin ibrahim el-Ceberti`nin ölümü

1774

Sür`at Topçuları Ocağı`nın kurulması

21 Temmuz 1774

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar`a Karadeniz`de seyrüsefer hakkı tanınması

29 Nisan 1775

Tersane ambarlarında bir odada “Hendese Odası” nın kurulması

1776

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun`un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır ispilanti Bey`in Bükreş ve yaş`ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

10 Mart 1779

Aynalıkavak Tenkihnamesi

1780

Mehmed Esad Yesari`nin ta`lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

1781

Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783

Rusya`nın Kırım`ı ilhakı

1784

Avusturyalılar`a Karadeniz`de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784

Fransız Lafitte-Clave ve Monnier`in Tersane`deki mühendishanede istihkam derslerimizi vermeleri

8 Ocak 1784

Osmanlı Devleti`nin Rusya`nın Kırım`ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması

1787-1788

istanbul`da bulunan Fransız uzmanların ve subayların yüzde yüz ülkelerine dönmeleri

17 Ağustos 1787

Osmanlı-Rus Savaşı`nın ilanı

9 şubat 1788

Rusya`nın müttefiki sıfatıyla Avusturya`nın da savaşa girmesi

1789

değerli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

Ocak 1789

özi Kalesi`nin Ruslar nedeni ile zaptı

7 Mayıs 1789

ı. Abdülhamid`in ölümü ve ııı. Selim`in tahta çıkması

11 Temmuz 1789

Osmanlı-isveç ittifakı

1790

ilk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı`da açılması; Gelenbevi, ismail b. Mustafa b. Mahmud`un ölümü

31 Ocak 1790

Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790

Avusturya`nın Prusya yönünden barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790

Yergöğü Mütarekesi

Ekim – Kasım 1790

Kili ve ismail kalelerinin Rusya sebebi ile zaptı

1791-1799

Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, şeyh Galib/ııı. Selim zamanı)

4 Ağustos 1791

Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791

Rus Savaşı`nın sonu. Kalas Mütarekesi

1792

Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792

ııı. Selim devrinde 100`lük guruş basılması

10 Ocak 1792

Kırım`ın Rusya`ya bırakılması

on Ocak 1792

yaş Antlaşması

1793

sürekli elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana`da sürekli elçilik ihdası

1793

Nizam-ı Cedid Ordusu`nun Kuruluşu

1793

Hasköy`de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide`nin açılması; Fazıl Hüseyin`in ııı. Selim`in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi`nin resimli bir nüshası

1793

Zahire Nezareti`nin kurulması

1793-1794

Baruthane-i Amire`de ingiliz perdahı barut imaline başlanması

1794

Halkalı`da yapılan Azadlu Baruthanesi`nin faaliyete geçmesi

1795

Lehistan`ın Avrupa haritasından silinmesi

1795

Mühendishane-i Berr-i Hümayun`un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon`un ııı. Selim`e gönderdiği)

1795

Zahire Hazinesi`nin kurulması

1797

Mühendishane`de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

1797

Paris, Viyana ve Berlin`de daimi elçilikler ihdası

1797

Pazvandoğlu isyanı

1797

Rumeli`de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

17 Eylül 1797

Venedik Devleti`nin ortadan kaldırılması

1798

Mehmed Es`isim Yesari`nin istanbul`da vefatı

üç Ocak 1798

Fransa`ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

1 Temmuz 1798

Fransa`nın Mısır`a saldırması

3 Eylül 1798

Fransa`ya harp ilanı

1799

Neticesiz hariç istikraz teşebbüsü

5 Ocak 1799

Fransa`ya karşı ingiltere ile ittifak

şubat 1799

Napolyon`un El-Ariş ve Gazze`yi ele geçirmesi

Mayıs 1799

Napolyon`un Akka`da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

Ağustos 1799

Napolyon`un Fransa`ya dönmesi, Mısır`ın işgalinin devamı

1800

Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

Mart 1800

Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti`ni kurmaları

1801

Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani`nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi`nin ölümü

Ağustos 1801

Mısır`ın tahliyesine dair mütareke

1802

Fransız ve ingiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz`e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802

Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla “Avrupa tüccarı” denilen sınıfın ortaya çıkması

25 Haziran 1802

Paris Antlaşması. Fransa ile sulh

1803

“Ayvalık ikonomos Akademisi`nin kurulması; “Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)”nin kurulması

şubat 1804

Sırp isyanlarının başlaması

1805

Avrupa tarzında ilk hastane`nin Kasımpaşa`daki Tersane-ı Amire`de açılması

1805

Osmanlı Devleti`nin Napolyon`un “imparator” unvanını tanıması

1805

Tersane Hazinesi`nin kurulması

1805

Beykoz çuka ve Kağıt Fabrikası`nın faaliyete geçmesi

Temmuz 1805

Mehmed Ali Paşa`nın Mısır`a vali şekilde tayini

1806

Nizam-ı Cedid`in başarısızlığı ve gerilemesi. ikinci Edirne Vak`ası

1806

Osmanlı-Rus Savaşı

1806

ııı. Selim`in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806

Tersane Tıbbiyesi`nin kurulması

Ekim 1806

Memleketeyn `in Rusya nedeni ile işgal edilmesi

1807

Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

20 şubat 1807

ingiltere`nin Rusya`nın birlikte Osmanlı savaşına iştiraki ve ingiliz filosunun istanbul önlerine gelmesi

Mart – Eylül 1807

ingiliz filosunun iskenderiye`ye saldırması ve Mehmed Ali vasıtası ile yenik edilmesi

25 Mayıs 1807

Nizam-ı Cedid`e karşı ayaklanma

29 Mayıs 1807

ııı. Selim`in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid`in ilgası

29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808

ıV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

1808

Mustafa Rakım`ın celi sülüs ve tuğra`ya yeni üslubunu getirişi

28 Temmuz 1808

Alemdar Mustafa Paşa`nın müdahalesi, ıV. Mustafa`nın tahttan indirilmesi, ııı. Selim`in katli, ıı. Mahmud`un tahta çıkması

28 Temmuz 1808 – 16 Kasım 1808

Alemdar`ın kısa süren sadareti

29 Eylül 1808

Sened-i ittifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

15-16 Kasım 1808

Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

5 Ocak 1809

ingiltere ile süren savaşın sonu : Kal`a-i Sultaniyye Antlaşması

1810

ıı. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması

1810

izmir Jimnasium`unun kurulması; Yesarizade Mustafa izzet`in ta`lik`e son şeklini verişi

1812

Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa sebebi ile bastırılması

1812

Fransız postalarının ilk kuruluşu

28 Mayıs 1812

Rus Savaşı`nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan`a özerklik verilmesi

1816

Miloş Obronoviç`in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan`ın özerliğinin temini

1817

Hüseyin Rıfkı Tamani`nin ölümü

şubat – Mart 1821

Eflak ve Mora`da Rum isyanlarının başlaması

1823

Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824

Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824

Fatih Külliyesindeki Darü`ş-şifa`nın yıkılması; Sultan ıı. Mahmud`un Talim-i sıbyan ismi ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826

ihtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826

şinasi`nin doğumu; Mustafa Rakım`ın istanbul`da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

14 Haziran 1826

Yeniçeri Ocağı`nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye`nin kurulması

7 Ekim 1826

Rusya ile Akkerman Antlaşması`nın akdi

1827

Osmanlılar`ın ingiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827

Tıphane-i Amire`nin kurulması; ilk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, ıı. Mahmud`a)

1827

Mukataa Hazinesi`nin Hazine-i Amire`den ayrılması

4 Nisan 1827

ingiltere ile Rusya arasında Yunanistan`ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827

Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina`nın teslimi

20 Kasım 1827

Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

26 Nisan 1828

Rusya`nın savaş ilan etmesi

1829

Ziya Paşa`nın doğumu; Mahmud Celaleddin`in istanbul`da vefatı; şevki Efendi`nin istanbul`da doğuşu

1829

çılgın Teşkilatının kaldırılması

14 Eylül 1829

Edirne Barışı : Yunanistan`ın bağımsızlığı

1830

Mühendishane-i Bahri`nin Heybeliada`daki kışlaya taşınması; ishak Efendi`nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa`ya talebe gönderilmeye başlanması

1830

Tiftik keçisinin cenup Afrika`da yetiştirilmeye başlanması

1830

Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831

Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830

Fransızlar`ın Cezayir`e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831

ilk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831

Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834

ishak Efendi`nin dört ciltilik dergi-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1 Kasım 1831

ilk gazete Takvim-i Vekayi`nin neşri

1832

Tıphane-i Amire`nin şehzadebaşı`ndan Cerrahhane`nin olduğu binaya nakledilmesi

1832

Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

1832

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa`nın isyanı

1832

istanbul-izmit “posta yolu” nun yapımı

1832

ingiliz postalarının kuruluşu

29 Ocak 1832

Topkapı Sarayı`na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire`nin açılması

12 Aralık 1832

Mısır kuvvetlerinin Konya`da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833

Feshanenin kuruluşu

2 şubat 1833

Mısır kuvvetlerinin Kütahya`ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833

Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz`a asker çıkartmaları ve Rus filosunun istanbul`a gelmesi

Mayıs 1833

Mehmed Ali`nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833

Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar iskelesi Antlaşması, Boğazlar`ın başka devletlere kapatılması

18 Eylül 1833

Münchengraetz Antlaşması

1834

Maçka Kışlası`nda, Mekteb-i Harbiye`nin kurulması

1834

Mukataat Hazinesi`nin isminin “Mansure Hazinesi” şekilde değiştirilmesi

1835

Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845

ilk kamu konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) istanbul Süleymanpaşa Hanı`ndaki kahvede]

1836

Başhoca ishak Efendi`nin ölümü

1836

islimye çuka Fabrikası`nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

1836

Başhoca ishak Efendi`nin ölümü

1836

islimye çuka Fabrikası`nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

11 Mart 1836

Umur-ı Hariciye Nezareti`nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihsel 23 Zilkaade 1251)

26 Kasım 1837

Osmanlı yapımı “eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838

Mekteb-i Adli`nin açılması; üsküdar`da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri`nin Tersane`deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan ıı. Mahmud`un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi`nin istanbul`da doğuşu

1838

Maliye Nezareti`nin kurulması ve Hazine-i Amire`nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi`yle birleştirilmesi

1838

Defterdarlığın Maliye Nazırlığı`na çevrilmesi

24 Mart 1838

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

16 Ağustos 1838

ingiliz tüccarına geniş olanaklar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi`nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta , ithalatta %5 olarak tesbiti

1839

“Kaime-i mutebere-i nakdiyye”nin çıkarılması

1839

Ali Süavi`nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti`nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye`nin Galatasaray`daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye`nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi`nin kurulması

1839-1844

Dr. Bernard`ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845

Mekteb-i Fenn-i Nücum`un etkinlik dönemi

24 Haziran 1839

Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839

ıı. Mahmud`un vefatı üzerine Abdülmecid`in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali`ye teslimi

üç Kasım 1839

Tanzimat Fermanı`nın ilanı

3 Mayıs 1840

Ceza Kanunname-i Hümayunu`nun Fransa`dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851`de bu yasa, kanun-u cedid şekilde tadilatla yine yürülüğe girer)

1840

Gayri müslim tebaadan Avrupa`ya öğrenci gönderilmeye başlanması

1840

Tanzimat`ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840

bütün hazinelerin Maliye Hazinesi`ne katılması

1840

Posta Nezareti`nin kurulması

21 Aralık 1840

Namık Kemal`in doğumu

1841

Lübnan olayları

1841-1906

Ahmed Ali Paşa`nın doğumu. (ressam)

24 Mayıs 1841

ingiltere`nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır`ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa`ya bırakılması

13 Temmuz 1841

Londra Boğazlar Mukavelenamesi

1842

Askeri baytar Mektebi`nin açılması

1842-1910

Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

1843

Hereke Fabrikası`nın kurulması

1843

Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1843

Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

1843

Feshane`ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

1 şubat 1844

Tashih-i sikke

1844

Feshane`de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845

izmir`de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

1845

Bahriye Mektebi`nin Heybeliada`daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye`de “Muallimhane-i Nüvvab” medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü`l-fünun`a talebe yetiştiren orta dereceli mektepler şekilde kabul edilmesi

Ocak 1845

Sultan Abdülmecid`in Meclis-i Vala`yı ziyareti

13 Mart 1845

Meclis-i Muvakkat`ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

on Nisan 1845

Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846

Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti`nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa`nın ölümü

1846

Rus Ticaret Muahedesi

16 şubat 1846

Zabtiye müşiriyetinin kurulması

Darü`l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847

Timarlı Sipahi Teşkilatı`nın ilgası

1847

Telgrafın Beylerbeyi Sarayı`nda denenmesi

1847

Dersaadet Bankası`nın kuruluşu

1847

istanbul`da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid`e Donizetti`nin Mecidiye Marşı`nı çalıyor); Yeşilköy`de bulunan Ayamama çiftliğinin tarım talimhanesi türüne getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1 Mart 1847

Recaizade Ekrem`in doğumu

1848

Avrupa`da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan`da milliyetçi ayaklanmalar

1848

Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848

istanbul`da ilk sanayi Mektebi`nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

16 Mart 1848

istanbul`da Darü`l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848

Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1849

veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa izzet`in istanbul`da vefatı

1850

1847`den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine temel teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta , ihracatta  indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850

Ticaret Kanunname-i Hümayunu`nun kabulü

1850

ilk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850

öğretmen Naci`nin doğumu

12 Mart 1850

Darü`l-Maarif`in öğrenime başlaması

1851

Ceza Kanunname-i Hümayunu`nun kabulü

1851

Londra Sergisi

1851

Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş`in açılması

18 Temmuz 1851

Encümen-i Daniş`in kurulması

1852

Abdülhak Hamid`in doğumu; istanbul doğu Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

1853

“mukaddes yerler” meselesi, Rusya`nın tazyikleri ve Kırım Savaşı`nın patlaması

1853

istanbul`da ı. Abdülmecid sebebi ile Dolmabahçe Sarayı`nın inşa ettirilmesi

1854

ilk dış istikraz : Borçlanma döneminin ve alışkanlığının başlaması

1854

Meclis-i Vala`nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye`ye” ayrılması

1854

ihtisab teşkilatının lağvı

12 Mart 1854

Rusya`ya karşı ingiltere ve Fransa ile ittifak

1855

Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (saz) bayan`ın babası Hekimbaşı ismail Paşa`nın köşküne italya`dan getirtilen]

1855

Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması

1855

Paris Sergisi

16 Ağustos 1855

istanbul`da şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

9 Eylül 1855

Osmanlı imparatorluğu`nda telgrafın hizmete girmesi

14 Kasım 1855

Et ve Ekmek dışında derhal bütün maddelerden narhın kaldırılması

1856

Rusya`nın Asya`da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856

Bank-ı Osmani`nin kurulması

1856

Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe şekilde çekilmeye başlanması

1856

ıslahat Fermanı

1856-1860

Köstence-çernevo`da demiryolu hattının yapımı

1856-1866

izmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

15 şubat 1856

istanbul Tıp Cemiyeti`nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

18 şubat 1856

ıslahat Fermanı`nın ilanı

30 Mart 1856

Paris sulh Antlaşması

30 Mart 1856

Rusya`nın bozguna uğraması

30 Mart 1856

Karadeniz`in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

22 Mayıs 1856

istanbul Tıp Cemiyeti`ne şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, toplum-i Tıbbiye-i şahane şekilde değişmesi

1857

Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857

Cidde olayları ve ingiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857

Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi`nin yayımlanması

1857-1862

Beyrut – şam şosesinin yapımı

17 Mart 1857

Maarif-i Umumiyye Nezareti`nin kurulması

altı Kasım 1857

Paris`te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858

Ceza Kanunname-i Hümayunu`nun kabulü

1858

Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858

Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

1858-1859

Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

altı Haziran 1858

Arazi Kanunnamesi`nin kabulü

8 Haziran 1858

Beyoğlu ve Galata`da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye`nin nizamname-yi umumisi (ilk misal belediye)

1859

Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması

1859

Fransızca`dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, şinasi`nin tercüme-i Manzume`sinin neşri

12 şubat 1859

Mekteb-i Mülkiyye`nin kuruluşu

1860

Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860

ilk basılı yerli tiyatro, şinasi`nin şair Evlenmesi`nin tefrika edilmesi

1860-1861

Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861

Lübnan`ın imtiyazlı bir eyalet durumuna getirilmesi

22 Ekim 1860

Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

1861

Abdülmecid`in vefatı ve Abdülaziz`in tahta çıkması

1861

cemiyet-i ilmiyye-i Osmaniye`nin kuruluşu

1861

Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi`nin kabulü

1861-1866

Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı

9 Haziran 1861

Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı`nın özel statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

9 Haziran 1861

David Paşa`nın Lübnan`a vali olarak atanması

29 Nisan 1861

Fransız ve ingilizler`le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8`e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

1862

Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa`nın vali olarak tayini

1862

Gümrük resimlerine temel teşkil eden mal fiyatlarında  indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862

Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862

Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862

Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon`dan çeviri-ı Telemak`ın Yusuf Kamil Paşa vasıtası ile yayınlanması; cemiyet-ı Tıbbiye-i Osmaniye`nin kurulması

1862

Mahrec-i Aklam`ın kurulması

20 Temmuz 1862

Mekteb-i Maarif-i Adliye`nin, “Mekteb-i Aklam” ismi altında yeni bir şekle sokulması

8 Ekim 1862

ıslah-ı sanayi Komisyonu`nun teşkil edilmesi

1863

Abdülaziz`in Mısır`a seyahati

1863

Mithad Paşa vasıtası ile Niş`te ilk ıslahhane`nin (sonraki yıllarda endüstri Mektebi) kuruluşu

1863

istanbul Eczacılık Cemiyeti`nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji`nin açılması

1863

Menafi Sandığı`nın kurulması

1863

Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863

Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi`nin kabulü

13 Ocak 1863

Darü`l-Fünun`da, halka açık serbest konferans halinde derslere başlanması

18 şubat 1863

Sultanahmet Sergisi`nin (Sergi-i umumi) açılışı

1864

Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu`nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı harp sınıfının açılması; cemiyet-i Tedrisiye-i islamiye`nin (Darü`ş-şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; ilk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey`in Mecmu`atü`l-Makamat`ı)

1864

iyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti`ni yapan adalar) ingiltere nedeni ile Yunanistan`a verilmesi

1864

Karadan Hindistan`ı Avrupa`ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864

ıslah-ı endüstri Komisyonu`nun kuruluşu

1864

Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876

Paris`e öğrenci gönderilmesi

8 Ekim 1864

vilayet Nizamnamesi`nin kabulü

1865

müstakil Romen kilisesinin kurulması

1865

istanbul Birinci şehir Postası`nın kuruluşu

1865

Darü`l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti`ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye`nin nazırlığına Cemaleddin Efendi`nin getirilmesi

Eylül 1865

Mekteb-i Osmani`nin lağvedilmesi

1866

Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866

Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü`l-Eş`ar`ı yazan Fatih`in ölümü; Halid Ziya`nın doğumu

1866

Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866

Ahmed Süreyya Emin Bey`in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar`ın topçulukta hamle yapması

1866

Simkeşler şirketi`nin kuruluşu

1866

Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından  indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867

Avusturya`nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan imparatorluğu

1867

Sırbistan`daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867

Rüşdiyelere gayri müslim öğrenci alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan üniversitesi`nin kurulması

1867

Mısır Valisi ismail Paşa`nın “hıdiv” olması

1867

Genç Osmanlılar`ın Avrupa`ya kaçmaya başlamaları

1867

Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867

Bahriye Nezareti`nin Kuruluşu

1867

Saraçlar şirketi`nin kuruluşu

1867

Menafi Sandığı`nın bütün il ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876

izmir Rıhtımı`nın inşası

22 şubat 1867

Eğitim dalında Fransız notasının verilmesi

8 Haziran 1867

Mısır`a hıdivlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867

Sultan Abdülaziz`in Avrupa seyahati

1868

Ali Paşa`nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit`e özerk bir statü verilmesi

1868

Galatasaray Sultanisi`nin açılması

1868

istanbul Emniyet Sandığı`nın kurulması

1868

Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868

Yunan postasının kapatılması

1868

Feshane`nin modern bir dokuma fabrikası biçimine getirilmesi

1868

Darü`l-Muallimin-i Sıbyan`nın açılması; Mekteb-i Hiref ve sanayi`nin kurulması; sanayi Mektebi`nin kurulması

1 Mart 1868

Adliye Nezareti`nin kurulması

1 Nisan 1868

şura-yı Devlet`in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye`nin ayrı bir temyiz organı şekilde ayrılması

1 Eylül 1868

Mekteb-i Sultani`nin açılması

1869

Süveyş Kanalı`nın açılması

1869

Osmanlı Ordusu`nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye 3 bölüme ayrılması

1869

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye`nin ilk kitabının kabulü

1869

Mekteb-i Harbiye dahilinde bir baytar sınıfının açılması

8 Nisan 1869

ikinci Darü`l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü`l-Fünun-ı Osmani`nin kurulması

26 Ağustos 1869

Turuk Nizamnamesi`nin kabulü

2 Eylül 1869

Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

Ekim 1869

Darü`l-Fünun-ı Osmani`de talebe kaydına başlanması

1870

müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar`ın Rum Patrikhanesi`nin nüfuzundan çıkmaları

1870

Fransa`nın, Almanya ve Prusya Savaşı`nda ağır mağlubiyet alması

1870

Cenab şehabeddin`in doğumu; Batılı tarzda ilk roman öykü türünde, Ahmed Midhat`ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane`nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü`l-Fünun`ı Osmani`yi teşkil eden şubeler içinde “ilm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870

Karadeniz`in tekrar silahlandırılması ve Rusya`nın Paris Antlaşması`nın hükümlerini tanımaması

1870

Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927

Kemaledin Bey (mimar)

20 şubat 1870

Darü`l-Fünun-ı Osmani`nin büyük bir merasimle açılması

26 Nisan 1870

Darü`l-Muallimat`ın açılması

2 Temmuz 1870

Kavanin ve Nizamat Dershanesi`nin açılması

Ekim 1870

Darü`l-Fünun müdürü Tahsin Efendi`nin umuma açık konferanslar (ders-ı`am) düzen etmesi

1871

Sadrazam Ali Paşa`nın vefatı

1871

Saint-Esprit okulunun kurulması

1871

Abdülaziz`in kişisel idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871

Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi`nin yayımlanması

1871

Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve ikinci Posta Nizamnamesi`nin neşri

22 Ocak 1871

idare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

13 Eylül 1871

şinasi`nin ölümü

1872

Emniyet Sandığı`nın şubelerinin açılması

1872

Darü`l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873

Meclis-i Tetkikat-ı şer`iyye`nin kuruluşu

1873

Mehmed Akif`in doğumu; Türkçe ilk uygar tıp lugatı olan lügat-ı Tıbbiye`nin neşredilmesi; Sava Paşa`nın yeni bir Darü`l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü`l-Fünun-ı Osmani`nin kapanması

Haziran 1873

Mekteb-i Sultani`nin, Gülhane Bahçesi`ndeki Saray`a bitişik binalara nakledilmesi

1874

Rusya`nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artarak çoğalması

1874

hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi`nden oluşan Darü`l-Fünun-ı Sultani`nin açılması; istanbul Darü`l-Muallimi`nin açılması; ilk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874

Kara gümrüklerinin lağvı

1874

ıslah-ı endüstri Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875

Darü`l-Fünun-ı Sultani`nin eğitime başlaması; Osmanlı imparatorluğu`nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875

Bosna-Hersek isyanları

1875

Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir idadisi`nin açılması

1876

Bulgar isyanları

1876

Karadağ`ın Osmanlı Devleti`ne harp ilanı

1876

Abdülaziz`in tahttan indirilmesi, V. Murad`ın tahta çıkması, hal`i ve Abdülhamid`in cülusu

1876

Meşrutiyet`in ilanı

1876

istanbul`da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876

istikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye`nin son kitabının kabulü

1876

Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal`in intibahı`nın neşri; izmir ve Manastır`da yaıtılı idadiler açılması

23 Mart 1876

Ziya Gökalp`in doğumu

23 Aralık 1876

ı. Meşrutiyet`in (kanun-ı Esasi) ilanı

1877

Rusya`nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı`nın başlaması: Balkanlar`ın ve doğu Anadolu`nun Rus işgaline uğraması

1877

Mahrec-i Aklam`ın Mekteb-i Mülkiye`nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye`nin yine Gülhane`ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi`nin kurulması

1877-1878

Darü`l-Fünun ve Mekteb-i Sultani`nin bir sene eğitime ara vermesi

19 Mart 1877

ilk Meclis-i Meb`usan`ın içtimaı (o yılın 28 Haziran`ına kadar çalışır)

25 Eylül 1877

Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan`da müzakere edilerek kabul edilir)

5 Ekim 1877

il Belediye Kanunu`nun kabulü

13 Aralık 1877

Meclis-i Meb`usan`ın süresiz tatili

1878

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878

Sırbistan, Karadağ ve Romanya`nın müstakil birer devlet olmaları

1878

Bulgaristan Prensliği`nin ortaya çıkması

1878

Ermeni meselesinin zuhuru

1878

Ali Suavi`nin öldürülmesi

1878

Kıbrıs`ın ingiltere vasıtası ile ele geçirilmesi

1878

Bosna ve Hersek`in Avusturya-Macaristan`ın işgal ve idaresine terki

1878

Makedonya meselesinin ortaya çıkması

13 şubat 1878

Meclisin kapatılması

Ekim 1878

Darü`l-Fünun-ı Sultani`nin yine eğitime başlaması

1879

ıı. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879

Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu`nun kabulü

1879

Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi`nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının tekrar düzenlenmesi

1879

Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu`nun kabulü

1880

Vergi reformu

1880

Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880

ilk köy romanı, Ahmed Midhat`ın Bahtiyarlık`ının neşri; Darü`l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi`nin ilk mezunlarını vermesi

1880

Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu`nun kabulü

13 Mart 1880

istanbul`da bir kız idadisinin açılması

17 Mayıs 1880

Ziya Paşa`nın ölümü

Ekim 1880

Darü`l-Fünun-ı Sultani hukuk Mektebi`nin ilk mezunlarını vermesi

20 Aralık 1880

Darü`l-Fünun-ı Sultani`nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople`un yayınlanması; cemiyet-ı ilmiye`nin kurulması

1881

Mustafa Kemal`in Doğumu

1881

Mısır`ın ingilizler nedeni ile işgali

1881

Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

1881

Mühendishane`de mümtaz derslik ismi altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü`l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi`nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri`nin birleştirilmesi

1882

Tunus`un Fransızlar nedeni ile işgali

1882

Muharrem Kararnamesi`nin neşri

2 Ocak 1882

endüstri-i Nefise Mektebi`nin kurulması ve Osman Hamdi Bey`in müdür olması

1883

Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

20 Haziran 1884

Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

1 Kasım 1884

Mülkiye Mühendis Mektebi`nin Mühendishane-ı Berri-ı Hümayun`un bir odasında eğitimine başlaması

2 Aralık 1884

Yahya Kemal`in doğumu

1885

şark Rumeli`nin Bulgaristan sebebi ile ilhakı

1885

Abdülhak Hamid`in Makber`inin neşri

18 Eylül 1885

şark Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün incelmesi

1886

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886

Maarif Nezareti`ne bağlı şekilde Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği`nin kurulması

1886

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886

Maarif Nezareti`ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği`nin kurulması

1886-1887

Darü`l-muallimin`in yatılı bir duruma getirilmesi

1887

Yedikule Havagazı Fabrikası`nın kurulması

1887

Ahmed Haşim`in doğumu; şevki Efendi`nin istanbul`da vefatı

5 şubat 1887

Beşir Fuad`ın intiharı

1888

Haydarpaşa-izmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar`a verilmesi

1888

Beyrut`ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi`nin açılması; baytar sınıfının yine Harbiye Mektebi bünyesine alınması

2 Aralık 1888

Namık Kemal`in ölümü

1889

ittihad-ı Osmanı Cemiyeti`nin (ittihat ve Terakki) kurulması

1889

idadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye baytar Mektebi`nin kurulması

27 Mart 1889

Yakup Kadri`nin doğumu

1890

Bulgar Makedonya ve Anadolu`da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891

Mülkiye baytar Mektebi`nin Halkalı tarım Mektebi`ne yatılı olarak nakledilmesi

1891

Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891

Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası`nın kurulması

1891

Hereke Fabrikası`nın halı kısmının açılması

üç Kasım 1891

Darü`l-muallim`in aliye şubesi açılması

1892

Haydarpaşa-izmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892

Orman ve Maden Mektebi`nin kapatılması; ıı. Abdülhamid sebebi ile Yıldız`da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896

istanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894

Halkalı ziraat ve veteriner Mektebi`nin ilk baytar mezunlarını vermesi; immaculée Conseption ve ya St Marie okulunun kurulması; ilk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey`in Musiki ıstılahatı)

1894

Sasun`da Ermeni olayları

1894

Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895

istanbul`da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895

Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895

Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895

Baruthane-i Amire`de dumansız barut imal edilmesi

14 şubat 1895

Sadrazam Said Paşa`nın beş fakülteden “darü`l-icaze” oluşan bir darü`l-fünun kurma teklifi

1896

Tevfik Fikret`in Servet-i Fünun`un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide zamanının başlaması

1896

Ermenilerin Osmanlı Bankası`nın istanbul şubesine saldırmaları

1896

Girit isyanının alevlenmesi

1896

Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897

Yunan kuvvetlerinin Girit`e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli`deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

17 Nisan 1897

Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

1898

Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin arka çekilmesi, Yunan prensi Yorgi`nin vali olarak kabul edilmesi

1899

Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar`a verilmesi

1899

Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900

Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

1900

istanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

31 Ağustos 1900

Darü`l-Fünun-ı şahane`nin kurulması

1901

Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; sözlük-ı Tıbbiye`nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa`nın ölümü

1901

Makedonya`da çete faaliyetlerinin çoğalması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908

Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902

Yemen isyanlarının yine başlaması

1902

Hereke Fabrikası`na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

23 Kasım 1902

Makedonya`da Bulgar ihtilal Cemiyeti`nin faaliyeti

23 Kasım 1902

Cum`a-ı Bala ayaklanması

23 Kasım 1902

Makedonya`ya özel ıslahat planı hazırlanması

8 Aralık 1902

Hüseyin Hilmi Paşa`nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” şekilde Makedonya`ya tayini

1903

idadilerin altı yıla çıkarılması

2-üç Ağustos 1903

ilinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

2-3 Ağustos 1903

Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

31 Ağustos 1903

şam Mekteb-i Tıbbiyesi`nin kurulması

Eylül 1903

Mürzsteg Programı : Makedonya`ya muhtariyet verilmesi

1904

Haydarpaşa Rıhtımı`nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905

Hereke Fabrikası`nda fes imalatına başlanması

21 Temmuz 1905

Ermeniler`in ıı. Abdülhamid`e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906

Akabe olayları ve Akabe krizi

1908

Beykoz deri Fabrikası`nın Harbiye Nezareti`ne bağlanması

1908

Osmanlı Eczacı ittihat Cemiyeti`nin kurulması; Osmanlı cemiyet-i ilmiye-i Baytariyesi`nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti`nin kurulması

23 Temmuz 1908

ıı. Meşrutiyet`in ilanı

5 Ekim 1908

Avusturya- Macaristan`ın Bosna-Hersek`i ilhak ettiğini ilan etmesi.

6 Ekim 1908

Girit Rumları`nın adayı Yunanistan`a bağladıklarını duyuru etmeleri

17 Aralık 1908

ıı. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb`usanının toplanması

1909

Adana`da Ermeniler`in ayaklanmaları

1909

Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması

1909

Fecr-i-istikbal edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu`nun çıkması; Dişhekimliği Okulu`nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye`nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa`ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab`ın Medresetü`l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi`nin Nafıa Nezareti`ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

1909-1910

Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası`nın çıkması

27 şubat 1909

Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu`nun kabul edilmesi

13 Nisan 1909

31 Mart Olayı

19 Nisan 1909

hareket Ordusu`nun Yeşilköy`e varması, istanbul`daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

27 Nisan 1909

ıı. Abdülhamid`in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad`ın tahta çıkarılması

21 Ağustos 1909

Darü`l-Fünun-ı şahane`nin Vezneciler`deki Zeynep hanım konağına taşınması

17 Aralık 1909

Meclisin açılması

1910

Arnavutlar`ın ayaklanmaları

1910

Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1910

vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin “idadi”ye dönüştürülmeye başlanması; ilk saz metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud öğrenme Usulü, matbaa-ı Amire).

1911

Sultan Reşad`ın Arnavutlar`ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911

italya`nın Trablusgarp ve Bingazi`ye saldırması ve işgali

1911

Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri hakkında yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

1911-1912

Osmanlı italyan Savaşı

1912

Yeşilköy Hava Uçuş Okulu`nun Açılışı

1912-1913

Balkan devletlerinin Osmanlı-italyan Savaşı`ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

18 Ocak 1912

Meclis-i Meb`usan`ın feshi

25 Mart 1912

Türk Ocaklarının kurulması

18 Nisan 1912

ıı. dönem Meclis-i Meb`usan`ın toplanması

18 Nisan 1912

italyanlar`ın Rodos, Oniki Ada ve çanakkale Boğazı`na tecavüzleri

5 Ağustos 1912

ıı. devre Meclis-i Meb`usan`ın feshi

22 Temmuz 1912

Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

Eylül – Ekim 1912

ı. Balkan Savaşı

15 Ekim 1912

Trablus ve Bingazi`nin italya`ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada`nın italya elinde kalması

29 Ekim 1912

Kamil Paşa`nın sadareti

29 Kasım 1912

Arnavutluk`un istiklalini duyuru etmesi

1913

Liselerin var idadilerin yerini alması

23 Ocak 1913

Babıali Baskını : Mahmud şevket Paşa`nın sadareti

13 Mart 1913

Muvakkat idare-i Umumiyye-i vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

30 Mayıs 1913

ı. Balkan Savaşı`nın sona ermesi

11 Haziran 1913

Sadrazam Mahmud şevket Paşa`nın öldürülmesi, Said Halim Paşa`nın sadareti

29 Haziran 1913

Balkan devletleri arasında harp : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

21 Temmuz 1913

Edirne`nin arka alınması

29 Ağustos 1913

Osmanlı-Bulgar barışı : istanbul Antlaşması

14 Kasım 1913

Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

14 Aralık 1913

Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

1914

Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

1914

dış ticarette gümrük resmi oranının `e çıkarılması

1914

ıslah-ı Medaris Nizamnamesi

1914

Diş Hekimleri Mezunin ve talebe Cemiyeti`nin kurulması; Türk Bilgi Derneği`nin kurulması; Medreset`ül-Hattatin`in kurulması; Dar`ül-Hilafeti`l-Aliyye Medreseleri`nin kurulması; Medresetü`l-Hattatin`in istanbul`da açılışı; Medresetü`l-Hattatin`in açılışı; ilk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü`l-Elhan)

8 şubat 1914

Anadolu`da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması (“Muamele”)

14 Mayıs 1914

ııı. dönem Meslis-i Meb`usan

28 Haziran 1914

Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna`da öldürülmesi

28 Temmuz 1914

Avusturya Macaristan`ın Sırbistan`a harp ilanı

1 Ağustos 1914

Almanya`nın Rusya`ya harp ilanı

2 Ağustos 1914

Meclis-i Meb`usan`ın süresiz tatili (ıV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920`de toplanacak ve 2 Nisan 1920`de istanbul`un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

2 Ağustos 1914

Osmanlı Devleti ile Almanya içinde ittifak antlaşmasının imzalanması

4 Ağustos 1914

Almanya`nın Fransa`ya, ingiltere`nin Almanya`ya harp ilanı : ı. Cihan Savaşı`nın başlaması

10 Ağustos 1914

Alman harp gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

9 Eylül 1914

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

12 Eylül 1914

inas Darü`l-Fünun`unun kurulması

29 Eylül 1914

islah-ı Medaris Nizamnamesi`nin yayınlanması

29 Ekim 1914

Karadeniz`e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

Kasım – Aralık 1914

Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

3 Kasım 1914

Rusya`nın Osmanlı Devleti`ne harp ilanı

5 Kasım 1914

ingiltere ve Fransa`nın Osmanlı Devleti`ne harp ilanı

11 Kasım 1914

Osmanlı Devleti`nin itilaf Devletleri`ne harp ilanı

14 Kasım 1914

Cihad-ı Ekber ilanı

14 Kasım 1914

inas endüstri-ı Nefise Mektebi`nin açılması

18 Aralık 1914

Mısır`ın ingiltere himayesinde bir “krallık” durumuna getirilmesi, Osmanlı Devleti`nin hukukuna son verilmesi

1915

vesika-ı nakdiyye çıkarılması

1915

Gümrük resmi oranının 0`a yükseltilmesi

1915

Mekteb-i Tıbbiye`nin Darü`l-Fünun`a bağlanarak bugünkü istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi`ne dönüşmesi

Ocak – şubat 1915

Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

Ocak – 18 Mart 1915

Müttefiklerin çanakkale Boğazı`nı geçmeye çalışması : çanakkale Savaşları

27 Mayıs 1915

doğu Anadolu`da Ruslar`la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

1916

Hicaz ve Mekke`nin kaybı

1916

izmit Dokuma Fabrikası`nın kapanması

1916

Tevhid-i Meskukat Kanunu

1916

Dar`ül-Hilafeti`l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü`l-Mütehassısın ismi altında bir ihtisas medresesi kurulması; ilk Musiki cemiyeti (Darü`t-Talim-i Musiki)

1917

Yıldırım Orduları Grubu`nun kurulması

1917

ırak ve Suriye cephelerinin çöküşü

1917

Rusya`da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

1917

Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

1917

hukuk-ı Aile Kararnamesi`nin kabulü

25 Mart 1917

şer`iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

altı Nisan 1917

Amerika Birleşik Devletleri`nin savaşa iştiraki ve Almanya`ya harp ilanı

1918

şam Mekteb-i Tıbbiyesi`nin Beyrut`un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa`nın ölümü

üç Mart 1918

Brest Litowsk Antlaşması

üç Temmuz 1918

Sultan Reşad`ın vefatı ve Vahdeddin`in tahta çıkması

2 Ekim 1918

Bulgaristan`ın savaştan çekilmesi

8 Ekim 1918

Sadrazam Talat Paşa`nın istifası, Ahmed izzet Paşa`nın sadareti

30 Ekim 1918

Mondros Mütarekesi`nin imzalanması

3-4 Kasım 1918

Almanya ve Avusturya`nın savaştan çekilmeleri

8 Kasım 1918

izzet Paşa`nın istifası ve Tevfik Paşa`nın sadareti

13 Kasım 1918

itilaf Devletlerinin istanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

1919

hukuk-ı Aile Kararnamesi`nin ilgası

1919

istanbul Darü`l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü`l-Fünun-u adıyla tekrardan canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi`nin adının “Muhtelit Harbiye Mektebi” olması

4 Mart 1919

4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa`nın sadareti: Hürriyet ve itilaf Partisi`nin iktidara geçmesi

15 Mayıs 1919

Yunanlılar`ın izmir`i işgali ve batı Anadolu`da ilerlemeleri

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa`nın istanbul Hükümeti tarafından Anadolu`ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi

2 Ekim 1919

Damat Ferid`in istifası ve Ali Rıza Paşa`nın sadareti

22 Ekim 1919

Amasya Protokolü

24 Ekim 1919

çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere “medrese” denmeye başlanması ve Darü`l-Fünun`un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun onay edilmesi

29 Kasım 1919

Misak-ı milli : milli gaye ve hedeflerin, ulusal sınırların belirlenerek ilanı

1920

Mektebi Harbiye`nin Ankara`da “Sunuf-ı Muhtelife zabit Namzetleri Talimgahı” şekilde açılması; inas Darü`l-Fünun-un lağvedilmesi

16 Mart 1920

itilaf işgal kuvvetlerinin istanbul`daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu`ya kaçmaları, ele geçenlerin ingilizler tarafından sürülmesi

5 Nisan 1920

Ferid Paşa`nın sadareti

11 Mayıs 1920

Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal`i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

10 Ağustos 1920

istanbul Hükümeti`nin Sevr Antlaşması`nı imzalanması

2-üç Aralık 1920

Gümrü Antlaşması`nın imzalanması

1921

Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin “baytar Mekteb-i Alisi” ismi altında birleştirilmesi; Salih Zeki`nin ölümü

27 Ocak – 12 şubat 1921

Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti`nde olduğunun tespiti

31 Mart 1921

ıı. inönü Zaferi

3 Eylül 1921

Sakarya Meydan Savaşı

20 Eylül 1921

Fransa ile sulh

1922

Türk Diş Tabipleri Cemiyeti`nin kurulması; yasa ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

27 Ağustos 1922

Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

30 Ağustos 1922

Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı`nın tutsak edilmesi

9 Eylül 1922

izmir`in kurtuluşu

11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesi

1 Kasım 1922

Saltanatın ilgası

16 Kasım 1922

Sultan Vahdeddin`in yurtdışına çıkması

16 Kasım 1922

Abdülmecid Efendi`nin halife olarak seçilmesi

1923

Birinci ilmi heyet`in Ankara`da toplanması; Darü`l-öğretmen`in Yüksek öğretmen Mektebi adını alması

24 Temmuz 1923

Lozan barış Antlaşması

25 Eylül 1923

Mekteb-i Harbiye`nin Ankara`dan istanbul`daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

13 Ekim 1923

Ankara`nın başşehir şekilde kabulü

29 Ekim 1923

Cumhuriyet`in ilanı

üç Mart 1924

Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Çanakkale Dul sohbet Çanakkale Dul sohbet

Cebinizden Yemeyen Sohbet  Gelişen teknoloji ile girdiğimiz internette sohbet deneyimi elbette bir çok sitenin kurulması ile devam etti. Elimizde o kadar çok site var...

DEVAMI
Bursa Dul sohbet Bursa Dul sohbet

Sosyal hayatımızın bittiği bu karantina günlerinde yalnızlığımıza aynada bakıp sevimsiz bulduğumuz bir dönem. Yalnızlığın zor geldiği bir dönem. Kimseyle konuşamamanın ağırlığıyla yasıyoruz....

DEVAMI
Burdur Dul sohbet Burdur Dul sohbet

Yüz yüze Sohbet İmkânı   Chat odalarımız kişiler nasıl rahat ediyorsa o şekilde konuşabilsin diye yazılı ya da görüntülü olacak şekilde birbirinden...

DEVAMI